Ajuntament de reus

Perfil del contractant

Perfil del contractant

Sol.licitar més informació

REUS TRANSPORT és una empresa pública , i per tant, i en mèrits de la legislació sobre contractació administrativa, està sotmesa al règim previst a la Llei de contractes del sector públic amb les especificitats previstes legalment.

REUS TRANSPORT, com a empresa pública, ajusta la seva activitat contractual als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.