Ajuntament de reus

Reus, 19 de febrer de 2021       REF, 01332

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per la contractació indefinida a temps parcial al 30% de la jornada d’un/a tècnic/a d’ajustament social i RRHH pel departament de Recursos Humans per la societat Reus Transport Públic S.A.

La modalitat del contracte de treball serà indefinida a temps parcial a raó del 30% de la jornada.

Salari brut anual: 9.330,15 euros

Funcions Bàsiques :

 • Acompanyament i seguiment proactiu de l’encaix de les incorporacions de personal a la societat,  especialment dels/ de les treballadors/es amb discapacitat.
 • Detecció de necessitats formatives
 • Suport als/a les treballadors/es en la seva adaptació al seu lloc de treball.
 • Seguiment de la vida professional del/la treballador/a i la seva compatibilitat amb el seu entorn familiar.
 • Gestió de la comunicació interna de la societat amb la plantilla
 • Gestió de plans de formació i desenvolupament de la vida professional dels/de les treballadors/es
 • Gestió dels beneficis socials de l’organització
 • Definició i implantació de noves iniciatives d’integració de persones juntament amb l’equip de recursos humans
 • Gestió dels processos de selecció; publicació i  tramitació dels expedients administratius de contractació de personal,  realització i avaluació de proves de caire psicotècnic i realització dels informes corresponents.
 • Coordinació de totes les tasques administratives associades, relació de la memòria anual d’ajustament social del Centre Especial de Treballadors
 • Gestió a la societat de les mesures i indicacions rebudes pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals i interlocució amb el mateix.
 • Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de l’organització.

Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç

Model d’instància, al següent enllaç: enllaç

Actualització 12/03/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es provissionals, al següent enllaç: enllaç

Actualització 19/03/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal qualificador,  al següent enllaç: enllaç

Actualització 24/03/2021: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 12/04/2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

Es valorarà estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit de presentació de sol·licituds: 11 de març de 2021

Reus Transport Públic SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis, (edifici mercat central)

43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat