Ref. 6781Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball de vigilant pel CCC

Project info

Project info

Reus, 16 de febrer de 2023   Referència 6781

L’objecte de la convocatòria es la creació d’una borsa de  vigilants per al Centre de Control Central, per la societat Reus Transport Públic, SA, per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, serveis especials o nous serveis, reforç de plantilla per increment de feina, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de vigilants. La durada del contracte serà temporal

Funcions:

 • Control i monitorització de les expedicions en l’inici, el canvi de torn i en la regulació d’horaris.
 • Coordinació pel trasllat d’autobusos als tallers del concessionari
 • Funcions d’enllaç entre els conductors i el cap d’àrea tècnica i trànsit, informant-los de les incidències del servei
 • Registre de les incidències que s’atenen des de la sala de control referents al servei de transport urbà
 • Informar de les novetats que es produeixin, així com també les incidències, problemes i actuacions dels conductors al cap de servei tècnic i viceversa.
 • Contacte telefònic amb conductors de retén o suplents en relació a cobrir eventualitats del servei, suplències, canvis de torns, etc.
 • Supervisar l’execució del servei de transport urbà
 • Regulació del Servei en cas d’acumulació de retràs per motius de trànsit, avaria, etc..
 • Informar dels canvis de ruta que hi poguessin haver deguts a obres o bé a accidents, proposant recorreguts i/o actuacions alternatives
 • Atenció de centraleta telefònica fora d’horari d’obertura al públic de les oficines.
 • Atenció i informació al usuari dels serveis prestats per la societat, en general.

El salari serà l’establert al conveni col·lectiu de transport de passatgers de la provincia de Tarragona, amb les limitacions salarials establertes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i demés normativa aplicable a les societats pertanyents al sector públic

Termini d’inscripció: Fins el 20 de febrer de 2023 inclòs

Oferta exclusiva per persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Bases i convocatòria, al següent enllaç

Model d’inscripció al següent enllaç

Actualització 21/02/2023: Llistat d’admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç

Actualització 01/03/2023: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç.

[email protected]

REUS TRANSPORT PÚBLIC SA

c/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis, (Edifici Mercat Central)

43201 Reus