Reglament del Servei del Transport Públic Urbà de Viatgers de la Ciutat de Reus

Article 1

01.
L’objecte d’aquestes normes és la regulació del règim estatutari dels usuaris del transport públic urbà de viatgers en l’àmbit de la ciutat de Reus.
02.
El transport públic urbà de viatgers constitueix un servei públic de titularitat municipal i prestació obligatòria en l’àmbit de la ciutat de Reus.
03.
Correspon a l’Ajuntament la planificació, l’ordenació i la gestió del transport públic urbà de viatgers.
04.
La intervenció administrativa de l’Ajuntament s’ha de dirigir a vigilar el compliment de totes les disposicions que incideixin en el servei, com un mitjà per a vetllar els interessos dels usuaris.

Article 2

L’Ajuntament pot optar, per a gestionar aquest servei, per qualsevol de les formes de gestió, directes o indirectes, previstes en la legislació de règim local.

Article 3

Als efectes d’aquestes normes s’entén per:

01.
“Transport” el desplaçament de persones d’un lloc a l’altre.
02.
“Urbà” és el transport que discorre íntegrament per sòl urbà i urbanitzable i el dedicat exclusivament a comunicar sòls urbans i urbanitzables dins del terme municipal.
03.
Els termes “sòl urbà i urbanitzable” es defineixen de conformitat amb la legislació urbanística.
04.
“Viatgers” són els usuaris que utilitzen el transport públic, inclosos llurs equipatges de mà.

Article 4

Les diferents línies del transport públic col·lectiu urbà de viatgers, en l’àmbit de la ciutat de Reus, establertes en cada moment, es consideren quant a itineraris, parades, vehicles, etc, com una xarxa única de transport públic col·lectiu de superfície dins de la ciutat i, per tant, tindran una planificació, programació i coordinació integrals.

Article 5

Tot complint la normativa reguladora de l’ús de la llengua catalana vigent a l’Ajuntament de Reus, s’ha d’emprar la llengua catalana en els actes de gestió del servei, sense perjudici del dret dels usuaris de ser atesos en les comunicacions orals en llengua castellana, si així ho manifesten.

Article 6

01.
Correspon a l’Ajuntament la determinació dels itineraris del servei i la ubicació de les parades que seran obligatòries pel seu gestor, en el cas que existeixi. Es podran construir refugis de protecció en les parades, en relació a les inclemències del temps, dels usuaris.
02.
Els vehicles adscrits a serveis regulars han d'exhibir a l'exterior un rètol indicador del punt d'origen i final del recorregut, que haurà d'ésser visible de dia i de nit.
03.
Els vehicles han de comptar, a més, amb tots aquells rètols que l'administració cregui convenient per a millorar la identificació i la imatge uniforme del servei.
04.
En tot cas, es donarà la suficient publicitat als itineraris del servei i a les modificacions provisionals, en el supòsit que existeixin circumstàncies anormals o extraordinàries que les aconsellin, Per tal que els usuaris es trobin en tot moment, ben informats.

El servei ha de complir els horaris aprovats per l’administració.

Article 7

01.
El nombre de seients amb què ha de comptar el vehicle ha de ser el mateix que figuri en el certificat de característiques tècniques.
02.
El seient destinat al conductor ha d’estar separat dels viatgers per tal d’evitar possibles pertorbacions.
03.
Tots els vehicles han de comptar amb els sistemes de ventilació adequats. Poden, a més, comptar amb sistemes d’aire condicionat.
04.
Els vehicles han de tenir il·luminació suficient, tant en l’espai destinat al conductor com en el destinat als viatgers.
05.
En els vehicles dissenyats expressament per dur viatgers drets hi ha prohibició absoluta de fumar.
06.
L’Ajuntament, o bé la persona física o jurídica a qui correspongui la gestió del servei vetllarà, en tot moment, perquè el servei es presti en condicions que garanteixin la seguretat de les persones i excloguin qualsevol perill greu i directe.
07.
En el supòsit d’interrupció del viatge per avaria del vehicle, el transportista ha de facilitar als viatgers els mitjans necessaris per poder continuar el viatge.
08.
Cal complementar l’actuació de l’administració dirigida a garantir els drets dels usuaris amb la seva col·laboració activa, encaminada a descobrir las deficiències i irregularitats en la prestació del servei.
09.
Tots els vehicles destinats a serveis públics han de dur un sistema d’extinció d’incendis adequat a la capacitat del vehicle, de conformitat amb el que preveu la legislació vigent.
10.
Els vehicles han de mantenir-se en bon estat de conservació i netedat.

Article 8

01.
No s’admetran viatgers embriacs ni drogats, ni portadors d’armes de foc, excepte els agents de l’autoritat que es trobin de servei. Tampoc no s’han d’admetre viatgers quan el cotxe vagi complet, en aquest cas es durà visible en el parabrisa un rètol que ho expressi.
02.
No s’han d’admetre en cap cas ni gossos ni qualsevol altres animals que suposin una molèstia per als viatgers, llevat dels gossos d’assistència degudament identificats i dels que vagin en embolcalls específics.
03.
S’admetran viatgers drets, sempre que el vehicle estigui degudament condicionat.

Article 9

Qualsevol que sigui la forma de gestió en que es presti el servei es garantirà el transport de les persones disminuïdes.

Article 10

El servei s’estableix de cobrament individual, per la qual cosa es contractarà per places o seients.

Article 11

01.
Es facilitarà a l’usuari un bitllet on figurarà el nom o raó social del gestor, el preu o una referència de la tarifa vigent i el dia, mes i any d’expedició.
02.
El bitllet representa el títol del transport, és a dir, l’element probatori del contracte de transport subscrit entre l’usuari viatger d’una banda i el gestor del servei d’altra banda.
03.
Els bitllets seran expedits per rigorós ordre de petició.
04.
En el preu del bitllet s’inclou una assegurança que té per finalitat la previsió d’indemnitzar el viatger per les possibles lesions produïdes per accident o, en cas de mort, els seus hereus.
05.
L’assegurança cobreix les lesions corporals, mort o incapacitat produïdes com a conseqüència d’un accident succeït durant el viatge, o abans de començar-lo, si el vehicle ja ha estat posat a disposició dels viatgers, i també si l’accident es produeix immediatament després de finalitzar el viatge i el viatger roman en el vehicle.
06.
També cobreix l’accident ocasionat en entrar o sortir del vehicle, sempre que l’entrada o la sortida s’efectuïn pels llocs autoritzats.

Article 12

Els deures dels usuaris tendents a assegurar la prestació del servei en les condicions necessàries i facilitar la conservació dels vehicles i instal·lacions adscrites són els següents:

01.
L’abonament de l’import del bitllet corresponent segons la tarifa oficialment aprovada.
02.
El compliment de la prohibició de fumar quan així estigui establert.
03.
La prohibició d’entrar i sortir dels vehicles per altres accessos que els autoritzats.
04.
L’obligació de respectar els vehicles i instal·lacions, i de no realitzar accions en perjudici de llur conservació i netedat.
05.
La prohibició de distreure l’atenció del conductor, mentre el vehicle circuli en marxa, i la d’ocasionar molèsties als altres usuaris.
06.
En general, els usuaris han d’atenir-se a les instruccions dels conductors, dels cobradors i dels altres empleats que afectin la prestació del servei, atesa la seva condició d’encarregats de vetllar pel compliment de les normes de comportament.

Article 13

Es tindrà a disposició dels usuaris un llibre de reclamacions, visat i foliat, en el qual es faran constar totes les reclamacions, queixes i observacions que formulin en relació al servei.

Article 14

01.
Les tarifes del servei es fixaran de conformitat amb el que preveu la normativa vigent en matèria de preus, sotmesos a autorització.
01.
Es podran establir targetes multiviatge amb preu reduït per aquells col·lectius que reuneixin els requisits fixats per l’administració.
01.
En cap cas l’establiment de les targetes esmentades donarà lloc a discriminacions no justificades en relació a determinats usuaris.
01.
Els menors de 4 anys no abonaran bitllet, sempre que no ocupin seient.

Article 15

El gestor del servei podrà imposar sancions pel valor fins a deu vegades l’import del bitllet als passatgers que no vagin provistos d’ell.

Article 16

El personal adscrit al servei de transport de viatgers anirà convenientment uniformat i identificat.

Article 17

01.
El servei del transport urbà de viatgers inclou, a més, els transports d’equipatges de mà.
01.
S’entén per equipatge de mà els embalums i paquets que per la seva forma, volum i olor, no molesten als altres viatgers i, per tant, poden ser transportats a l’interior del vehicle.

Article 18

En el supòsit que algun objecte resti oblidat a l’interior del vehicle, el personal adscrit al servei el dipositarà, a disposició del viatger que en sigui titular, en l’administració del gestor del servei.

Article 19

En el supòsit que el servei es gestioni mitjançant una persona física o jurídica, es podrà interposar recurs ordinari davant l’Alcaldia per qualsevol de les formes de gestió previstes en la legislació de règim local, contra els actes dictats per aquella en aplicació de les normes reguladores del servei.

Descarregueu el reglament del Servei del Transport Públic Urbà de Viatgers de la Ciutat de Reus

VIDEOS

Reglament