Reordenació empresarial

09 abr., 14

L’estructura societària de l’Ajuntament de Reus està immersa en un procés de reordenació, en virtut dels acords adoptats per majoria qualificada per la Junta General de la societat INNOVA i el Ple de l’Ajuntament de 31 de març de 2014.

Serveis públics de qualitat
El nou model societari es fonamenta en la premissa que la raó de ser de les empreses municipals és prestar serveis de qualitat a la ciutadania. Tot el nou model està orientat a la prestació de serveis públics amb la màxima eficàcia i eficiència possible.

El nou model societari

El nou model està format per 4 empreses amb dependència directa de l’Ajuntament.

  • Reus Transport Públic SA, que manté la consideració de centre especial de treball.
  • Reus Esport i Lleure. Pel fet de presentar desequilibri financer, la Llei obliga a dissoldre-la o adscriure-la directament a l’Ajuntament. Finalment s’adscriu directament, amb l’objectiu de preservar funcions, activitats i llocs de treball
  • Reus Serveis Municipals, resultat de la fusió d’Innova, Aigües de Reus i Gestió de Serveis Funeraris. D’aquesta nova societat, en continua depenent AMERSAM, però es preveu que AMERSAM i Reus Transport s’acabin fusionant, donant lloc a Reus Serveis de Mobilitat. REDESSA, que integra les actuals GUPSA i Tecnoparc, també continuaria depenent de Reus Serveis Municipals SA.
  • Hospital Sant Joan de Reus SAM. Aquesta societat manté entitat jurídica pròpia i queda adscrita a l’Ajuntament de Reus, amb dependència directa.

Està previst que en una segona fase, es puguin prendre els acords que permetin:

  • La integració de Reus, Esport i Lleure a la societat Reus Serveis Municipals
  • La fusió de les societats AMERSAM i Reus Transport.
  • A partir del 4t trimestre de 2015, sempre que es consolidi l’estabilitat financera i la integració no afecti a la qualificació com a societat de mercat per part de la IGAE, s’analitzarà la integració de REDESSA a la societat Reus Serveis Municipals.

Reus Serveis Municipals quedarà organitzada en divisions operatives en funció dels diferents serveis a prestar. Aquestes divisions han de coincidir amb les anteriors empreses, de manera que cada una gaudeixi de suficient autonomia de gestió; es gestioni amb comptes d’explotació per divisió; que mantingui els llocs i les condicions de treball; i que mantingui o millori els serveis i estàndards de qualitat actuals, conservi la marca comercial actual.

Així mateix, hi haurà una vertebració real amb els respectius responsables polítics municipals per garantir que els objectius de les empreses i les seves divisions treballen de forma alineada amb les línies estratègiques de l’Ajuntament.

Més  Informació: http://www.reus.cat/ajuntament/empreses