Ajuntament de reus

Ref. 08592.

Reus, 5 d’octubre de 2021

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per la contractació indefinida  a temps complet d’un/a tècnic/a mig de gestió administrativa i de trànsit,(categoria d’oficial administratiu/va de primera inclòs/a al Grup III del conveni Col·lectiu aplicable a la societat) pel departament  d’Administració  de  la societat Reus Transport Públic S.A.

La modalitat de la contractació serà indefinida  a temps complet. Salari brut anual de 26.183,85 euros

Funcions Bàsiques :

  • Planificar, organitzar i executar les tasques tècniques corresponents per desenvolupar els programes, projectes i plans
  • Analitzar i preveure les necessitats pròpies de l’àrea de gestió corresponent
  • Organitzar els recursos dels que disposa dintre del seu àmbit de treball, com també supervisar les tasques distribuïdes entre les personal que té assignat, en cas que correspongui
  • Comunicar al superior immediat el funcionament i desenvolupament de les tasques que li han estat assignades
  • Assessorar en temes propis de l’àmbit d’actuació i/o negociar amb els agents interns i externs quan calgui
  • Fomentar i desenvolupar relacions coordinades amb agents interns i externs de l’organització, en el cas que sigui necessàries per al desenvolupament del lloc de treball
  • Treballar d’acord amb les normes en matèria de prevenció de riscos laborals
  • Preparar informes en el seu àmbit d’actuació
  • Realitzar tasques d’organització i control del personal integrat en el seu àmbit
  • Dur a terme altres tasques  de caràcter similar que li siguin encomanades

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit d’admissió d’inscripcions: 25/10/2021

Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç

Model de sol·licitud, al següent enllaç: enllaç

 

Actualització 26/10/2021: Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es, seguint el següent enllaç: enllaç

Actualització 03 de novembre de 2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es i composició del Tribunal qualificador, al següent enllaç: enllaç

REUS TRANSPORT PUBLIC, S.A.

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central)

43201 – Reus (Tarragona)

relacions.laborals@reustransport.cat