Ajuntament de reus

Recursos Humans


Ref. 5933. Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de treball de netejador/a

Reus, 17 de juny de 2021

L’objecte d’aquesta convocatòria es la l’ampliació de la borsa de treball de netejador/a per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de netejadors/es. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

Funcions Bàsiques :

 • Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
 • Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
 • Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
 • Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts

La vigència d’aquesta borsa serà fins al 17 de maig de 2022

Procés selectiu exclusiu per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Model d’instància, al següent enllaç: enllaç

Bases i convocatòria al següent enllaç: enllaç

Data límit d’admissió de sol·licituds: 14/07/2021*

ACTUALITZACIÓ 06/07/2021: Ampliació del termini d’inscripció fins el 14/07/2021

 

Actualització 15/07/2021: Llistat definitiu d’admesos i exclosos, seguint el següent enllaç: enllaç

Actualització 16/07/2021: Convocatòria a les proves de català, seguint el següent enllaç: enllaç

Actualització 22/07/2021: Resultats de les proves de català i convocatòria per la realització de les proves selectives, seguint el següent enllaç: enllaç

 

Ref. 02667. Procés selectiu per la promoció interna d’una plaça d’oficial administratiu/va

Reus, 03 d’abril de 2021.   Referencia 02667

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment promoció interna, per la promoció d’una plaça d’oficial administratiu/va de primera,  per la societat Reus Transport Públic SA

Funcions Bàsiques :

 • Efectuar el control i entrada al programa de les factures de proveïdors i clients
 • Conciliació bancària dels pagaments
 • Gestionar l’arxiu del departament en suport informàtic i convencional
 • Realitzar les gestions administratives de tresoreria
 • Introducció i seguiment dels registres comptable al programa ofimàtic
 • Suport al Cap de Comptabilitat en les funcions que li siguin encomanades
 • Registre de documentació de qualsevol naturalesa
 • Realitzar els tràmits oportuns pel pagament i presentació d’impostos, taxes etc.

Termini d’admissió de sol:licituds, fins el 21 d’abril de 2021

Procés selectiu convocat en modalitat de promoció interna

Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç

Model d’instància, al següent enllaç: enllaç

Actualització 22/04/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç

Actualització 27/04/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal Qualificador, i convocatòria a proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 14/05/2021: Resultat del Procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

Reus Transport Públic SA

C/ Josep Sardà i Cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central)

43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat

Ref. 02528. Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a vigilant de manteniment pel CCC

Reus, 25 de març de 2021.  REFERENCIA 02528

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició, per la contractació indefinida d’un/a  vigilant  de manteniment per al Centre de Control Central. Funcions Bàsiques :

Control i monitorització de les expedicions en l’inici, el canvi de torn i en la regulació d’horaris.
Coordinació pel trasllat d’autobusos als tallers del concessionari
Funcions d’enllaç entre els conductors i el cap d’àrea tècnica i trànsit, informant-los de les incidències del servei
Registre de les incidències que s’atenen des de la sala de control referents al servei de transport urbà
Informar de les novetats que es produeixin, així com també les incidències, problemes i actuacions dels conductors al cap de servei tècnic i viceversa.
Contacte telefònic amb conductors de retén o suplents en relació a cobrir eventualitats del servei, suplències, canvis de torns, etc.
Supervisar l’execució del servei de transport urbà
Regulació del Servei en cas d’acumulació de retràs per motius de trànsit, avaria, etc..
Informar dels canvis de ruta que hi poguessin haver deguts a obres o bé a accidents, proposant recorreguts i/o actuacions alternatives
Atenció de centraleta telefònica fora d’horari d’obertura al públic de les oficines.

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin tenir un 33% de grau de  discapacitat o superior

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 14  d’abril de 2021

Bases i convocatòria, en aquest enllaç: 1- enllaç

Model d’Instància, en aquest enllaç: instància Reus Transport Públic S.A.

Actualització 15/04/2021: Llistat d’admesos i exclosos, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 20/04/2021: Correcció d’errades del llistat d’admesos i exclosos, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 05/05/2021: Resultat del Procés selectiu i clñassificació definitiva dels/de les aspirants, al següent enllaç: enllaç

Reus Transport Públic SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis, ( Edifici Mercat Central)

43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat

 

Ref. 01332. Procés selectiu per la contractació indefinida d’un/a tècnic/a d’ajustament social i RRHH

Reus, 19 de febrer de 2021       REF, 01332

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per la contractació indefinida a temps parcial al 30% de la jornada d’un/a tècnic/a d’ajustament social i RRHH pel departament de Recursos Humans per la societat Reus Transport Públic S.A.

La modalitat del contracte de treball serà indefinida a temps parcial a raó del 30% de la jornada.

Salari brut anual: 9.330,15 euros

Funcions Bàsiques :

 • Acompanyament i seguiment proactiu de l’encaix de les incorporacions de personal a la societat,  especialment dels/ de les treballadors/es amb discapacitat.
 • Detecció de necessitats formatives
 • Suport als/a les treballadors/es en la seva adaptació al seu lloc de treball.
 • Seguiment de la vida professional del/la treballador/a i la seva compatibilitat amb el seu entorn familiar.
 • Gestió de la comunicació interna de la societat amb la plantilla
 • Gestió de plans de formació i desenvolupament de la vida professional dels/de les treballadors/es
 • Gestió dels beneficis socials de l’organització
 • Definició i implantació de noves iniciatives d’integració de persones juntament amb l’equip de recursos humans
 • Gestió dels processos de selecció; publicació i  tramitació dels expedients administratius de contractació de personal,  realització i avaluació de proves de caire psicotècnic i realització dels informes corresponents.
 • Coordinació de totes les tasques administratives associades, relació de la memòria anual d’ajustament social del Centre Especial de Treballadors
 • Gestió a la societat de les mesures i indicacions rebudes pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals i interlocució amb el mateix.
 • Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de l’organització.

Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç

Model d’instància, al següent enllaç: enllaç

Actualització 12/03/2021: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es provissionals, al següent enllaç: enllaç

Actualització 19/03/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal qualificador,  al següent enllaç: enllaç

Actualització 24/03/2021: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 12/04/2021: Resultat del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

Es valorarà estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit de presentació de sol·licituds: 11 de març de 2021

Reus Transport Públic SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis, (edifici mercat central)

43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat

REF. 5772. Procés selectiu per la contractació temporal d’un/a tècnic/a de gestió administrativa i de trànsit

Reus, 12 de febrer de 2021 . REF 5772

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per la contractació temporal a temps complet d’un/a tècnic/a mig de gestió administrativa i de trànsit,  pel departament de d’Administració  de  la societat Reus Transport Públic S.A.

La modalitat de la contractació serà temporal a temps complet. Salari brut anual de 25.950,15 euros

Funcions Bàsiques :

 • Planificar, organitzar i executar les tasques tècniques corresponents per desenvolupar els programes, projectes i plans
 • Analitzar i preveure les necessitats pròpies de l’àrea de gestió corresponent
 • Organitzar els recursos dels que disposa dintre del seu àmbit de treball, com també supervisar les tasques distribuïdes entre les personal que té assignat, en cas que correspongui
 • Comunicar al superior immediat el funcionament i desenvolupament de les tasques que li han estat assignades
 • Assessorar en temes propis de l’àmbit d’actuació i/o negociar amb els agents interns i externs quan calgui
 • Fomentar i desenvolupar relacions coordinades amb agents interns i externs de l’organització, en el cas que sigui necessàries per al desenvolupament del lloc de treball
 • Treballar d’acord amb les normes en matèria de prevenció de riscos laborals
 • Preparar informes en el seu àmbit d’actuació
 • Realitzar tasques d’organització i control del personal integrat en el seu àmbit
 • Dur a terme altres tasques  de caràcter similar que li siguin encomanades

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit d’admissió d’inscripcions: 04/03/2021

Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç

Model de sol·licitud, al següent enllaç: enllaç

Actualització  09/03/2021: Llistat provissional d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç

Actualització 16/03/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal qualificador, i convocatòria  aproves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 24/03/2021: Resultat del procés selectiu, i classificació definitiva del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

relacions.laborals@reustransport.cat

REUS TRANSPORT PUBLIC SA

c/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central)

43201 Reus

 

 

 

El Bus en temps real al teu mòbil


Descarrèga l'app

Segueix-nos!


Prevenció COVID-19


Ús de les cookies

Aquest lloc web utilitza les cookies perque tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per l'acceptació de les esmentades cookies (galetes) i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies