ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
Ajuntament de reus

Recursos Humans


Ref. 6394 Procés selectiu per la 2a ampliació de la borsa de conductors/es-perceptors/es

Reus, 07 de juny de 2022   ( ref. 6394)

L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació  de la  borsa de treball de conductor/a-perceptora/a existent a la societat per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de conductors/es-perceptors/es.

El sistema de selecció és el de concurs oposició lliure.

Funcions Bàsiques :

 • Conducció de l’autobús de línia d’acord amb la planificació diària del servei assignada.
 • Gestionar la venda de bitllets i controlar les cancel·lacions automàtiques de les targetes multiviatge
 • Comprovació de la personalitat dels usuaris de targetes de transport modalitat unipersonal
 • Mantenir-se en contacte amb el Centre de Control Central, informant-lo de qualsevol incidència al llarg del servei.
 • Efectuar el arqueig i sobre de tancament/incidències diari

Salari brut anual segons el conveni col·lectiu aplicable de transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona, i al pacte d’empresa amb les limitacions salarials establertes pels Pressupostos Generals de l’Estat i altra normativa aplicable al sector públic en matèria salarial

Es valorarà  estar en possessió  d’un grau de discapacitat del 33% o superior.

Data límit d’admissió d’inscripcions: 13 de juny  de 2022

Model d’inscripció, en aquest enllaç.

Bases i convocatòria, en aquest enllaç

Actualització 16/06/2022: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç.

Actualització 22/06/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç.

Actualització 18/07/2022: Convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç.

Actualització  25/07/2022: resultats de la prova de nivell de català, al següent enllaç.

Actualització 28/07/2022: Resultat del procés selectiu i classificació dels aspirants, al següent enllaç.

IMPORTANT: la classificació definitiva de la borsa de treball un cop conclosa la present ampliació,  serà publicada a l’entrada de la web on està publicat el procés selectiu inicial de la borsa de conductors/es perceptors/es,  així com les seves futures variacions en el seu cas ( Referència 09953)

 

relacions.laborals@reustransport.cat

REUS TRANSPORT PÚBLIC SA

c/ Josep Sardà i Cailà s/n, 2n pis

( Edifici Mercat Central)

43201 Reus

PUBLICACIÓ DE L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA PER L’EXERCICI 2022

Reus, 26 de maig de 2022

OFERTA PÚBLICA DE D’OCUPACIÓ EN VIRTUT DE LA TAXA ADDICIONAL D’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL I DE LA TAXA DE REPOSICIÓ, PER L’EXERCICI 2022 DE LA SOCIETAT REUS TRANSPORT PÚBLIC SA

Publicació de l’oferta pública d’ocupació per l’exercici 2022 de la societat REUS TRANSPORT PÚBLIC SA d’acord amb allò estipulat a l’article 2 de la llei  20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat  a l’ocupació pública que regula la taxa addicional per la estabilització de l’ocupació temporal,  i oferta pública de places indefinides en aplicació de l’article 20.Ú.2 i Disposició Addicional dissetena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022, al següent BOPT

 

Creació d’una borsa de netejador/a per la societat Reus Transport Públic SA

Reus, 22 de març de 2022

L’objecte d’aquesta convocatòria es la constitució d’una borsa de treball de netejador/a per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de netejadors/es. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

Funcions Bàsiques :
– Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
– Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
– Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
– Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Data màxima d’inscripció: 22/04/2022*

*( Ampliació del termini d’inscripció al 22/04/2022)

Bases i convocatòria, en aquest enllaç

Model d’inscripció, en aquest enllaç: instància

Actualització 25/04/2022: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 03/05/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal Qualificador i convocatòria per la realització de la prova de nivell de català, al següent enllaç.

Actualització 12/05/2022: Resultat de la prova de nivell de català i convocatòria per la realització de la prova selectiva de coneixements, al següent enllaç.

Plànol d’accés a les instal·lacions  per la realització de a prova de coneixements del dia 20/05/2022: plànol

Actualització 23/05/2022: Resultats de la prova de coneixements teòrics i convocatòria per la realització de la prova pràctica, al següent enllaç: enllaç

Actualització 02/06/2022: Resultats de la prova de caràcter pràctic, i convocatòria per la realització de l’entrevista personal i test psicotècnic, al següent enllaç.

Actualització 07/06/2022: Resultats definitius de la borsa de treball, al següent enllaç.

 

Reus Transport Públic, SA

C/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis (Edifici Mercat Central)

43201 Reus

relacions.laborals@reustransport.cat

 

 

 

Procés de selecció per l’ampliació de la borsa de treball de conductor/a-perceptor/a ( Ref. 6272)

Reus, 14 de març de 2022      REFERÈNCIA 6272

L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació  de la  borsa de treball de conductor/a-perceptora/a existent a la societat per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de conductors/es-perceptors/es.

El sistema de selecció és el de concurs oposició lliure.

Funcions Bàsiques :

 • Conducció de l’autobús de línia d’acord amb la planificació diària del servei assignada.
 • Gestionar la venda de bitllets i controlar les cancel·lacions automàtiques de les targetes multiviatge
 • Comprovació de la personalitat dels usuaris de targetes de transport modalitat unipersonal
 • Mantenir-se en contacte amb el Centre de Control Central, informant-lo de qualsevol incidència al llarg del servei.
 • Efectuar el arqueig i sobre de tancament/incidències diari

Salari brut anual segons el conveni col·lectiu aplicable de transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona, i al pacte d’empresa amb les limitacions salarials establertes pels Pressupostos Generals de l’Estat i altra normativa aplicable al sector públic en matèria salarial

Es valorarà  estar en possessió  d’un grau de discapacitat del 33% o superior.

Data límit d’admissió d’inscripcions: 13 d’abril de 2022

Model d’inscripció, en aquest enllaç.

Bases i convocatòria, en aquest enllaç

Actualització 25/04/2022: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç

Actualització 04/05/2022: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del Tribunal Qualificador, al següent enllaç

Actualització 09/05/2022: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç.

Actualització 18/05/2022: Resultats de la prova de nivell de català, al següent enllaç.

Actualització 03/06/2022: Convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç.

Actualització 14/06/2022: Resultat de les proves selectives, i classificació definitiva de les  persones aspirants, al següent enllaç.

IMPORTANT: la classificació definitiva de la borsa de treball un cop conclosa la present ampliació,  serà publicada a l’entrada de la web on està publicat el procés selectiu inicial de la borsa de conductors/es perceptors/es,  així com les seves futures variacions en el seu cas ( Referència 09953)

relacions.laborals@reustransport.cat

REUS TRANSPORT PÚBLIC SA

c/ Josep Sardà i Cailà s/n, 2n pis

( Edifici Mercat Central)

43201 Reus

Procés de selecció per la convocatòria en règim de promoció interna d’una plaça de sots gerencia a temps parcial

Reus, 17 de febrer de 2022         REF 170202

 Objecte de la convocatòria.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant el procediment de promoció interna, per la cobertura  d’una plaça de sots gerencia a temps parcial a raó del 25% de la jornada, per la societat Reus Transport Públic  S.A.

Funcions Bàsiques :

 • La gestió, desenvolupament i explotació dels serveis de trànsit sota les directrius de gerència.
 • Assistir al gerent en l’organització, planificació i implementació de l’estratègia empresarial
 • Seguiment i assoliment de l’acompliment dels objectius de la societat
 • Supervisió de les polítiques de Recursos Humans  i en la gestió d’equips.
 • Direcció en la millora continua en tots els aspectes relacionats amb la sostenibilitat, el medi ambient i la transició energètica.
 • Suport i assessorament a gerència en la gestió diària en la coordinació dels diferents departaments de la societat
 • Supervisió del departament econòmic i financer de la societat
 • Formular i proposar a gerència normes, polítiques i procediments per al millor funcionament de les activitats relacionades amb les diferents àries de negoci de la societat.
 • Supervisar la formulació, execució i avaluació del pressupost anual.
 • Optimitzar les àrees de servei a les persones usuàries i logístiques, establint processos i metodologies
 • Elaborar informes d’estats financers i de gestió per la seva presentació i pressa de decisions amb gerència.
 • Implementació i recerca continua en noves tecnologies aplicables a la societat per l’optimització de recursos i millora del servei
 • Proposar i gestionar polítiques de comunicació per la societat
 • La direcció i seguiment de qualsevol projecte relacionat amb l’activitat de la societat encarregat per la gerència de la societat

 

Procés de selecció en règim de promoció interna, exclusiu per persones que estiguin vinculades actualment a la societat Reus Transport Públic S.A. amb un contracte indefinit, enquadrat/da en alguna categoria professional inferior a la de Cap de Serveis, Inclòs al Grup Professional I, segons el conveni col·lectiu vigent i aplicable a l’empresa, de transports de viatgers per carretera de la província de Tarragona

Data límit de presentació de sol·licituds: 04/03/2022

Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç

Model d’instància, al següent enllaç: enllaç

Actualització 08/03/2022: Llistat d’admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria per la realització de proves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 23/03/2022: Resultat de les proves selectives i classificació definitiva de les persones aspirants, al següent enllaç.

El Bus en temps real al teu mòbil


Descarrèga l'app

Segueix-nos!


Prevenció COVID-19