Ajuntament de reus

Recursos Humans


Ref. 7272 Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball de conductors/es – perceptors/es

Reus, 27 de febrer de 2024   Referència 7272

Bases que han de regir la  convocatòria d’una  borsa de treball de conductor/a -perceptor/a per la societat Reus Transport Públic, SA.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la creació de la borsa de treball de conductor/a-perceptora/a per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per, entre d’altres causes: la substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, realització de serveis especials, acumulació de tasques, ampliació del servei, suplències per permisos i/o llicències, imprevistos del servei,  cobertura de necessitats organitzatives del servei o qualsevol altra  eventualitat o incidència del servei de caràcter organitzatiu i/o productiu que requereixi la contractació temporal de conductors/es-perceptors/es. El sistema de selecció serà de concurs oposició lliure.

Funcions Bàsiques :

 • Conducció de l’autobús de línia d’acord amb la planificació diària del servei assignada.
 • Gestionar la venda de bitllets i controlar les cancel·lacions automàtiques de les targetes multiviatge
 • Comprovació de la personalitat dels usuaris de targetes de transport modalitat unipersonal
 • Mantenir-se en contacte amb el Centre de Control Central, informant-lo de qualsevol incidència al llarg del servei.
 • Efectuar l’arqueig i sobre de tancament/incidències diari

Data Límit de presentació de candidatures: 28/03/2024

Es valorarà estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33 % o superior

Bases i convocatòria, al següent enllaç

Model d’instancia, al següent enllaç

[email protected]

REUS TRANSPORT PUBLIC SA

 

 

 

Ref. 7248. Procés selectiu per l’ampliació de la borsa de neteja de Reus Transport Públic SA

Reus, 9 de febrer de 2024   Referència 7248

 

 

 

 

L’objecte d’aquesta convocatòria es l’ampliació de la borsa de treball existent a la societat de netejador/a per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors/es amb dret de reserva de lloc de treball, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de netejadors/es. El procés selectiu es realitzarà per sistema de selecció de concurs-oposició

Funcions Bàsiques :
– Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
– Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
– Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
– Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Data màxima d’inscripció: 11 de març de 2024

Bases i convocatòria, en aquest enllaç

Model d’inscripció, en aquest enllaç: instància

Ref. 6781Procés selectiu per la creació d’una borsa de treball de vigilant pel CCC

Reus, 16 de febrer de 2023   Referència 6781

 

L’objecte de la convocatòria es la creació d’una borsa de  vigilants per al Centre de Control Central, per la societat Reus Transport Públic, SA, per a la posterior provisió de places temporals vacants que es puguin produir per substitució de treballadors amb dret de reserva de lloc de treball, cobertura de vacances, serveis especials o nous serveis, reforç de plantilla per increment de feina, o altres eventualitats del servei que requereixin la contractació temporal de vigilants. La durada del contracte serà temporal

Funcions:

 • Control i monitorització de les expedicions en l’inici, el canvi de torn i en la regulació d’horaris.
 • Coordinació pel trasllat d’autobusos als tallers del concessionari
 • Funcions d’enllaç entre els conductors i el cap d’àrea tècnica i trànsit, informant-los de les incidències del servei
 • Registre de les incidències que s’atenen des de la sala de control referents al servei de transport urbà
 • Informar de les novetats que es produeixin, així com també les incidències, problemes i actuacions dels conductors al cap de servei tècnic i viceversa.
 • Contacte telefònic amb conductors de retén o suplents en relació a cobrir eventualitats del servei, suplències, canvis de torns, etc.
 • Supervisar l’execució del servei de transport urbà
 • Regulació del Servei en cas d’acumulació de retràs per motius de trànsit, avaria, etc..
 • Informar dels canvis de ruta que hi poguessin haver deguts a obres o bé a accidents, proposant recorreguts i/o actuacions alternatives
 • Atenció de centraleta telefònica fora d’horari d’obertura al públic de les oficines.
 • Atenció i informació al usuari dels serveis prestats per la societat, en general.

El salari serà l’establert al conveni col·lectiu de transport de passatgers de la provincia de Tarragona, amb les limitacions salarials establertes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i demés normativa aplicable a les societats pertanyents al sector públic

Termini d’inscripció: Fins el 20 de febrer de 2023 inclòs

Oferta exclusiva per persones que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Bases i convocatòria, al següent enllaç

Model d’inscripció al següent enllaç

Actualització 21/02/2023: Llistat d’admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal Qualificador, i convocatòria per la realització de les proves selectives, al següent enllaç

Actualització 01/03/2023: Resultats del procés selectiu, al següent enllaç.

[email protected]

REUS TRANSPORT PÚBLIC SA

c/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis, (Edifici Mercat Central)

43201 Reus

Ref. 11301. Procés selectiu per la contractació indefinida de 2 places de personal de neteja

Reus, 19 de desembre de 2022.    REFERENCIA 11301

 

L’objecte d’aquesta convocatòria es la convocatòria del procés selectiu per a la contractació  indefinida de dues netejadors/es per la societat Reus Transport Públic SA, en virtut de l’aplicació de la taxa d’estabilitat de l’ocupació temporal establerta a l’article 2 de la llei 20/2021 de 28 de desembre. El procés selectiu es realitzarà per sistema selectiu  de concurs-oposició

El salari serà el corresponent al del conveni aplicable a la societat de transports de viatgers per carretera de la provincia de Tarragona, més el pacte d’empresa existent a la societat, amb les limitacions salarials establertes per l’ordenament jurídic aplicable a les societats pertanyents al sector públic.

Funcions Bàsiques :

 • Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris de qualitat establerts de la direcció del servei.
 • Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja
 • Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
 • Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Fins el 18 de gener de 2023

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin un grau de discapacitat del 33% o superior

Bases i convocatòria,  en aquest enllaç.

Model d’instància, en aquest enllaç .

Actualització 27/01/2023: Llistat previ d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç.

Actualització 02/02/2023: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, i composició del tribunal Qualificador, al següent enllaç

Actualització 07/03/2023: Convocatòria per la realització de la prova de nivell de llengua catalana, al següent enllaç

Actualització 15/03/2023: Resultats de la prova de nivell de català, al següent enllaç

Reus Transport Públic SA

C/ Sardà i Cailà sn, Edifici Mercat Central

43201 Reus

[email protected]

PUBLICACIÓ DE L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA PER L’EXERCICI 2022

Reus, 26 de maig de 2022

OFERTA PÚBLICA DE D’OCUPACIÓ EN VIRTUT DE LA TAXA ADDICIONAL D’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL I DE LA TAXA DE REPOSICIÓ, PER L’EXERCICI 2022 DE LA SOCIETAT REUS TRANSPORT PÚBLIC SA

Publicació de l’oferta pública d’ocupació per l’exercici 2022 de la societat REUS TRANSPORT PÚBLIC SA d’acord amb allò estipulat a l’article 2 de la llei  20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat  a l’ocupació pública que regula la taxa addicional per la estabilització de l’ocupació temporal,  i oferta pública de places indefinides en aplicació de l’article 20.Ú.2 i Disposició Addicional dissetena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022, al següent BOPT

El Bus en temps real al teu mòbil


Descarrèga l'app

Segueix-nos!