Ajuntament de reus

Reus, 12 de febrer de 2021 . REF 5772

L’objecte d’aquesta convocatòria es la selecció, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, per la contractació temporal a temps complet d’un/a tècnic/a mig de gestió administrativa i de trànsit,  pel departament de d’Administració  de  la societat Reus Transport Públic S.A.

La modalitat de la contractació serà temporal a temps complet. Salari brut anual de 25.950,15 euros

Funcions Bàsiques :

  • Planificar, organitzar i executar les tasques tècniques corresponents per desenvolupar els programes, projectes i plans
  • Analitzar i preveure les necessitats pròpies de l’àrea de gestió corresponent
  • Organitzar els recursos dels que disposa dintre del seu àmbit de treball, com també supervisar les tasques distribuïdes entre les personal que té assignat, en cas que correspongui
  • Comunicar al superior immediat el funcionament i desenvolupament de les tasques que li han estat assignades
  • Assessorar en temes propis de l’àmbit d’actuació i/o negociar amb els agents interns i externs quan calgui
  • Fomentar i desenvolupar relacions coordinades amb agents interns i externs de l’organització, en el cas que sigui necessàries per al desenvolupament del lloc de treball
  • Treballar d’acord amb les normes en matèria de prevenció de riscos laborals
  • Preparar informes en el seu àmbit d’actuació
  • Realitzar tasques d’organització i control del personal integrat en el seu àmbit
  • Dur a terme altres tasques  de caràcter similar que li siguin encomanades

Oferta exclusiva per aspirants que acreditin estar en possessió d’un grau de discapacitat del 33% o superior

Data límit d’admissió d’inscripcions: 04/03/2021

Bases i convocatòria, al següent enllaç: enllaç

Model de sol·licitud, al següent enllaç: enllaç

Actualització  09/03/2021: Llistat provissional d’admesos/es i exclosos/es, al següent enllaç: enllaç

Actualització 16/03/2021: Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal qualificador, i convocatòria  aproves selectives, al següent enllaç: enllaç

Actualització 24/03/2021: Resultat del procés selectiu, i classificació definitiva del procés selectiu, al següent enllaç: enllaç

relacions.laborals@reustransport.cat

REUS TRANSPORT PUBLIC SA

c/ Sardà i Cailà s/n, 2n pis ( Edifici Mercat Central)

43201 Reus