ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
Ajuntament de reus

Nota legal

Textos legals

Versió 2   08-2018

 1. Avís Legal (LSSI)
 2. Política de Privacitat (RGPDUE)
 3. Política de Cookies
 1. Política de Privacitat (RGPDUE)

  TEXT LEGAL

  De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic,  han estat incloses a un tractament titularitat  de REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A., [d’ara endavant REUS TRANSPORT PÚBLIC], amb  domicili social a la C/ Sardà i Cailà, S/N 2ª Planta – 43201 REUS, NIF A43511161, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 1322, Foli 122, Full 15318, Inscripció 1ª, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

  E-mail dpd@reus.cat, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els serveis que ofereix  REUS TRANSPORT PÚBLIC.

  S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça dpd@reus.cat indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“.

  Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : C/ Sardà i Cailà, S/N 2ª Planta – 43201 REUS o bé enviant-ho per correu electrònic a dpd@reus.cat i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES“.

  POLÍTICA DE PRIVACITAT

  REUS TRANSPORT PÚBLIC està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política] informa als Usuaris de reustransport.cat del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

  REUS TRANSPORT PÚBLIC considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.
  Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, per mitjà del present document, REUS TRANSPORT PÚBLIC.

  informa :

  1. Titularitat dels TractamentsREUS TRANSPORT PÚBLIC amb  domicili social a: C/ Sardà i Cailà, S/N 2ª Planta – 43201 REUS, és titular de diferents tractaments.
   En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s’incorporen al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], als que li serà aplicada la present política de Privacitat.
  2. Recollida i TractamentEl tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER],  té com a principals característiques:
   1. FinalitatLa finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:
    1. Per al Tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER],  oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web  reustransport.cat.
    2. Resoldre les qüestions formulades.c. i remetre’ls informació sobre els nostres serveis del portal titularitat de REUS TRANSPORT PÚBLIC.
   2. Encarregat de TractamentEn el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.
   3. Base jurídica – ConsentimentMitjançant l’emplenament dels diversos formularis contingut a la  Web esmentada anteriorment, l’interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat tractament, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè REUS TRANSPORT PÚBLIC, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis.Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça dpd@reus.cat indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“.
  3. Mesures de SeguretatREUS TRANSPORT PÚBLIC, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.
  4. Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i LimitacióEls interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de REUS TRANSPORT PÚBLIC, podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable de tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d‘accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.
   1. El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:
    • l’enviament d’un correu electrònic a: dpd@reus.cat.
    • comunicació per escrit dirigida a: REUS TRANSPORT PÚBLIC, C/ Sardà i Cailà, S/N 2ª Planta – 43201 REUS

    REUS TRANSPORT PÚBLIC,  procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

   2. El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest  cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos. REUS TRANSPORT PÚBLIC, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud
   3. El dret de portabilitat podran ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).
   4. El dret de limitació podran ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.
  5. Canvi de NormativaREUS TRANSPORT PÚBLIC, es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: dpd@reus.cat.
 2. Política de Cookies

  Que són les Cookies?

  Les Cookies són arxius que s’instal·len al lloc web del navegador o als dispositius (smartphones, tablet) de l’usuari durant el seu recorregut per les pàgines del lloc web i serveixen per emmagatzemar informació sobre la seva visita.

  S’utilitzen Cookies per:

  • Assegurar que les pàgines web puguin funcionar correctament.
  • Emmagatzemar les preferències, com l’idioma o la mida de la lletra.
  • Conèixer l’experiència de navegació de l’usuari.
  • Recopilar informació estadística anònima, com quines pàgines ha visitat l’usuari o quant de temps ha estat en el lloc web.

  L’ús de les Cookies permet optimitzar la navegació, adaptant la informació i els serveis oferts als interessos dels usuaris, per proporcionar.li una millor experiència sempre que visiti el lloc web.

  Tipologia, finalitat i funcionament

  Les Cookies en funció de la seva permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Las segones expiren quan es compleix l’objectiu pel que serveixen o bé quan s’esborren manualment.

  A més a més, en funció del seu objectiu, les Cookies es poden classificar de la forma següent:

  • Estrictament necessàries (tècniques): són aquelles imprescindibles pel correcte funcionament de la pàgina. Normalment es generen quan l’usuari accedeix al lloc web o inicia sessió en el mateix i s’utilitza per identificar en el lloc web amb els següents objectius:
  • Mantenen a l’usuari identificat de forma que, si abandona el lloc web, el navegador o el dispositiu i en un altre moment torna a accedir al mateix lloc web, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar-se a identificar.
  • Comprovar si l’usuari està autoritzat per accedir a certs serveis o zones del lloc web.
  • De rendiment: S’utilitzen per millorar l’experiència de navegació i optimitzar el funcionament del lloc web, com per exemple, emmagatzemar les configuracions de serveis, o emmagatzemar la compra realitzada en un carret de la compra.
  • De publicitat: Són aquelles que recapten informació sobre els anuncis mostrats als usuaris del lloc web. Poden ser de dos tipus:
  • Anònimes: Només recopilen informació sobre els espais publicitaris mostrats al lloc web, amb independència de l’usuari que accedeix al lloc web, és a dir, sense identificar-expressament.
  • Personalitzades: Recopilen informació personal de l’usuari del lloc web per part d’un tercer, per a la personalització d’aquests espais publicitaris.
  • De geo-localització: Aquestes cookies s’utilitzen per esbrinar en quin país o regió es troba l’usuari quan accedeix a un servei del lloc web per tal d’oferir-li continguts o serveis adequats a la seva localització.
  • De analítiques: Recopilen informació sobre l’experiència de navegació de l’usuari en el lloc web, normalment de forma anònima, encara que en ocasions també permeten identificar de manera única i inequívoca a l’usuari per tal d’obtenir informes sobre els interessos dels usuaris en els serveis que ofereix el lloc web.

  Cookies utilitzades

  A continuació es mostra una taula amb les cookies utilitzades en aquest lloc web, incorporant un criteri de “nivell d’intrussivitat” recolzat en una escala de l’1 al 3, en la qual:

  • Nivell 1: Cookies estrictament necessàries per a la prestació del mateix servei sol·licitat per l’usuari.
  • Nivell 2: Cookies de rendiment (anònimes) necessàries per al manteniment de continguts i navegació, de les que només cal informar sobre la seva existència.
  • Nivell 3: Cookies gestionades per tercers que permeten el seguiment de l’usuari a través d’altres webs que no són del titular d’aquest web. Normalment es corresponen amb cookies de publicitat o analítiques on s’identifica l’usuari de manera única i evident.
  Desactivar l’ús de cookies

  l’Usuari podrà en qualsevol moment, deshabilitar l’ús de les cookies mitjançant la configuració del navegador, per exemple :

  Navegador Enllaç
  Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
  Windows Explorer http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
  Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
  Apple Safari http://support.apple.com/kb/ph5042

  Els informem que REUS TRANSPORT PÚBLIC en el seu domini reustransport.cat no utilitza cap mena de “cookies”, per el tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

  DOMINI Nom de la “Cookie” Expira Informació i intrusió Intrusivitat
  COOKIES PRÒPIES
  reustransport.cat ver_legal Permanent Control versió dels textos legals Nivell 3
  COOKIES DE TERCERS
  reustransport.cat __utma 2 anys Mesurament interna Google Analytics Nivell 3
  reustransport.cat __utmb 30 minuts Mesurament interna Google Analytics Nivell 3
  reustransport.cat __utmc Sessió Mesurament interna Google Analytics Nivell 3
  reustransport.cat __utmz 6 mesos Mesurament interna Google Analytics Nivell 3
  reustransport.cat __utmz 2 anys Per a distingir els usuaris Nivell 3
  reustransport.cat __ga 2 anys Per a distingir els usuaris Nivell 3
  reustransport.cat __gib 24 hores Per a distingir els usuaris Nivell 3
  reustransport.cat __gat 1 minut Per a limitar el percentatge de sol·licituds Nivell 3

  Una vegada llegida tota la informació facilitada, avisem a l’usuari que,  si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix, en els termes inclosos en l’article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13/2012 de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d’electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.